MILJØSCREENING
For miljøet, økonomien og helbredets skyld.

KONTAKT

For miljøet. Til kommunen.

Screening for PCB og anmeldelse af affald er lovpligtig ved langt de fleste nedrivninger og renoveringer.

Miljøscreening og kortlægning er oftest nødvendigt for at redegøre for omfanget. Der er behov for at en fagkyndig “miljøscreener” projektet og tager stilling til om der er risiko for miljøskadelige stoffer og behov for kortlægning af disse. Hvis projektet har et omfang der kræver kortlægning, udføres besigtigelse, prøvetagning og der udarbejdes en miljørapport til anmeldelse af affaldet.

For økonomien. Til entreprenøren.

Miljøscreening- og Kortlægningsrapporten er et vigtigt dokument, når der hentes tilbud på nedrivning.

Uden rapport med en omfangsbeskrivelse af miljøsskadelige stoffer kan der ikke indhentes en fast pris på nedrivning og økonomien kan skride. En mangelfuld miljøscreening vil medføre dyre ekstraarbejder.

For helbredet. Til dig og entreprenøren.

Der er i bygninger fra før 1986 risiko for asbest, pcb, KP’ere, PAH’ere og tungmetaller, som alle udgør en alvorlig risiko for helbredet, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler ved nedbrydning.

Miljøscreenings- og kortlægningsrapporten indeholder en generel vejledning, samt vejledninger til korrekt håndtering og nedrivning af alle typer bygningsdele med miljøskadelige stoffer.

3 gode grunde til at vælge HOLDENSEN

Rapport i topklasse.

• Grundig gennemgang af alle bygningsdele.

• Dokumentation og analyser af risikomaterialer

• Dokumentation af rene materialer.

⇒ Det perfekte udgangspunkt for at indhente den rigtige pris.

Fair pris.

Mine priser er konkurrencedygtige og gennemsigtige. Du er velkommen til at være med til miljøscreeningen og prøvetagningen, hvor jeg kan forklare hvorfor de enkelte prøver er nødvendige.

Du kan under “Pris for miljøscreening” se et stort udvalg af forskellige typer miljøscreeninger og se hvor mange analyser du kan forvente der er behov for.

SE PRISER

Uafhængig rådgiver.

Det er et stort projekt at nedrive en bygning.
Jeg er DIN rådgiver og jeg er med på dit hold til projektet er slut.

Det betyder at du pludselig har erfaring fra over 500 nedrivninger og et komplet indblik i hvad tingene burde koste.

I sidste ende betyder det at din nedrivning ikke koster mere end nødvendigt og at du slipper for overraskelser.

KONTAKT

De Miljøfarlige stoffer

Er der gamle bølgetagplader eller fiberbeton skifertag på dit hus? Så indeholder det næsten med garanti asbest. Stort set alle fiberbeton bølgetagplader og skifertegl fra før 1986 indeholder asbest. Asbest i bølgetagplader blev først udfaset i 1988.

Indtil midt 80’erne benyttede man ofte en cementklæb til fliser og linoliumsgulve, som indeholdt asbest. Arbejdet med nedbrydning af fliser, mørtel eller linoliumsklæb er kraftigt støvdannende, hvorfor der skal tages store arbejdsmiljømæssige hensyn, når der er konstateret asbest.

Aftrækskanaler, kiselgurisolering (som på billedet), indvendige loftsplader. Asbest findes mange steder!

Det er vigtigt at rengøre efter en asbestsanering. Det er støvet som er farligt!

Vejledning
Kontakt

Hvad er PCB?

PCB er et oliebaseret blødgøringsmiddel, som kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved berøring. Uheldigvis er PCB kræftfremkaldende og har allerede store konsekvenser for spækhuggerbestanden, idet de øverst i den maritime fødekæden udsættes for alt det PCB der ophobes i vandmiljøet.

Ved opvarmning, af eksempelvis solen på et vindue, forgasses PCB og flytter sig på den måde rundt i en bygning. Jo mere ventilation, jo mindre PCB, hvilket er årsagen til at udhuse og stalde typisk ikke indeholder PCB-forurening. Hvis der er PCB ét sted i en bygning, så er det typisk over det hele.

Er det farligt at håndtere?

JA! Udfordringen med PCB er bl.a. at den er oliebaseret og forgasses ved opvarmning. Derfor skal der benyttes både åndedrætsværn med det korrekte filter og handsker beregnet til opgaven. Handskerne til håndtering af PCB være egnede til arbejde med PCB og selv de bedste kemikaliehandsker holder maksimalt i 8 timer efter berøring med PCB-forurenet materiale. Når først handsken har været i berøring med PCB-materiale, så vandrer PCB’en igennem handsken. Det er uhyggeligt at tænke på hvad der sker, når der ikke benyttes handsker!

Hvor findes PCB?

PCB er bl.a. benyttet i ældre termoruder og bløde fuger, hvor indholdet af PCB kan være op til 5 millioner gange højere end den tilladte grænse! PCB findes også i maling, bløde gulve, lysstofarmaturer (kondensatorerne) m.v. fra før 1986 og i omkringliggende materiale.

Vejledning
Kontakt

Bly og kviksølv er de værste i forhold til saneringen, idet store koncentrationer ved støvende arbejde betyder at der må tages særlige hensyn til arbejdsmiljø og personlige værnemidler.

Tungmetaller i bygningsdele der kan fjernes hele kræver ikke særlige forholdsregler ved korrekt håndtering, men det er vigtigt at tungmetallerne bortskaffes korrekt, idet de kan have ødelæggende konsekvenser for miljøet.

Der er 7 tungmetaller som har været brugt flittigt i maling, klinker og bløde gulve.

Vejledning
Kontakt

PAH’ere – (Polyaromatiskehydrocarboner – tjære). PAH’ere findes i mange sokkelmalinger både indvendigt og udvendigt og i alt ældre tagpap. Det kan typisk lugtes på malingen om der er indhold af tjære/olie.

Klorerede paraffiner (KP’er). Efter man fandt ud af at PCB var noget skidt, så erstattede man det i fugemateriale med Klorerede Paraffiner (KP’er) hvilket så uheldigvis viste sig (måske) at være noget tilsvarende snavs. Det betyder i praksis at alle bløde fuger indtil i alt fald år 2002 kan være forurenede med enten PCB eller KP’er.

Maling, tagpap, bløde fuger m.v..

Kontakt

Har du behov for en miljøscreening eller går du med et spørgsmål?

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt