MILJØKORTLÆGNING
For miljøet, økonomien og helbredets skyld.

KONTAKT

For miljøet. Til kommunen.

Miljøkortlægning og anmeldelse af bygningsaffaldet er lovpligtig ved næsten alle nedrivninger og renoveringer.

Miljøscreening og kortlægning er oftest nødvendigt for at redegøre for omfanget. Der er behov for at en fagkyndig “miljøkortlægger” projektet og tager stilling til om der er risiko for miljøskadelige stoffer og behov for kortlægning af disse. Hvis projektet har et omfang der kræver kortlægning, udføres besigtigelse, prøvetagning og der udarbejdes en miljørapport til anmeldelse af affaldet.

For økonomien. Til entreprenøren.

Miljøscreening- og Kortlægningsrapporten er et vigtigt dokument, når der hentes tilbud på nedrivning.

Uden rapport med en omfangsbeskrivelse af miljøsskadelige stoffer kan der ikke indhentes en fast pris på nedrivning og økonomien kan skride. En mangelfuld miljøkortlægning vil medføre dyre ekstraarbejder.

For helbredet. Til dig og entreprenøren.

Der er i bygninger fra før 1986 risiko for asbest, pcb, KP’ere, PAH’ere og tungmetaller, som alle udgør en alvorlig risiko for helbredet, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler ved nedbrydning.

Miljøscreenings- og kortlægningsrapporten indeholder en generel vejledning, samt vejledninger til korrekt håndtering og nedrivning af alle typer bygningsdele med miljøskadelige stoffer.

3 gode grunde til at vælge HOLDENSEN

Rapport i topklasse.

• Grundig gennemgang af alle bygningsdele.

• Dokumentation og analyser af risikomaterialer

• Dokumentation af rene materialer (ressourcer)

⇒ Det perfekte udgangspunkt for at indhente den rigtige pris.

Fair pris.

Vores priser er konkurrencedygtige og gennemsigtige. Du er velkommen til at være med til miljøkortlægningen og prøvetagningen, hvor vi kan forklare hvorfor de enkelte prøver er nødvendige.

Du kan under “Pris for miljøkortlægning” se et stort udvalg af forskellige typer miljøkortlægninger og se hvor mange analyser du kan forvente der er behov for.

SE PRISER

Uafhængige rådgivere.

Det er et stort projekt at nedrive en bygning.
Vi er DIN rådgiver og vi er med på dit hold til projektet er slut.

Det betyder at du pludselig har erfaring fra over 1000 nedrivninger og et komplet indblik i hvad tingene burde koste.

I sidste ende betyder det at din nedrivning ikke koster mere end nødvendigt og at du slipper for overraskelser.

KONTAKT

De Miljøfarlige stoffer

Er der gamle bølgetagplader eller fiberbeton skifertag på dit hus? Så indeholder det næsten med garanti asbest. Stort set alle fiberbeton bølgetagplader og skifertegl fra før 1986 indeholder asbest. Asbest i bølgetagplader blev først udfaset i 1988.

Indtil midt 80’erne benyttede man ofte en cementklæb til fliser og linoliumsgulve, som indeholdt asbest. Arbejdet med nedbrydning af fliser, mørtel eller linoliumsklæb er kraftigt støvdannende, hvorfor der skal tages store arbejdsmiljømæssige hensyn, når der er konstateret asbest.

Aftrækskanaler, kiselgurisolering (som på billedet), indvendige loftsplader. Asbest findes mange steder!

Det er vigtigt at rengøre efter en asbestsanering. Det er støvet som er farligt!

Vejledning
Kontakt

Hvad er PCB?

PCB er et oliebaseret blødgøringsmiddel, som kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved berøring. Uheldigvis er PCB kræftfremkaldende og har allerede store konsekvenser for spækhuggerbestanden, idet de øverst i den maritime fødekæden udsættes for alt det PCB der ophobes i vandmiljøet.

Ved opvarmning, af eksempelvis solen på et vindue, forgasses PCB og flytter sig på den måde rundt i en bygning. Jo mere ventilation, jo mindre PCB, hvilket er årsagen til at udhuse og stalde typisk ikke indeholder PCB-forurening. Hvis der er PCB ét sted i en bygning, så er det typisk over det hele.

Er det farligt at håndtere?

JA! Udfordringen med PCB er bl.a. at den er oliebaseret og forgasses ved opvarmning. Derfor skal der benyttes både åndedrætsværn med det korrekte filter og handsker beregnet til opgaven. Handskerne til håndtering af PCB være egnede til arbejde med PCB og selv de bedste kemikaliehandsker holder maksimalt i 8 timer efter berøring med PCB-forurenet materiale. Når først handsken har været i berøring med PCB-materiale, så vandrer PCB’en igennem handsken. Det er uhyggeligt at tænke på hvad der sker, når der ikke benyttes handsker!

Hvor findes PCB?

PCB er bl.a. benyttet i ældre termoruder og bløde fuger, hvor indholdet af PCB kan være op til 5 millioner gange højere end den tilladte grænse! PCB findes også i maling, bløde gulve, lysstofarmaturer (kondensatorerne) m.v. fra før 1986 og i omkringliggende materiale.

Vejledning
Kontakt

Bly og kviksølv er de værste i forhold til saneringen, idet store koncentrationer ved støvende arbejde betyder at der må tages særlige hensyn til arbejdsmiljø og personlige værnemidler.

Tungmetaller i bygningsdele der kan fjernes hele kræver ikke særlige forholdsregler ved korrekt håndtering, men det er vigtigt at tungmetallerne bortskaffes korrekt, idet de kan have ødelæggende konsekvenser for miljøet.

Der er 7 tungmetaller som har været brugt flittigt i maling, klinker og bløde gulve.

Vejledning
Kontakt

PAH’ere – (Polyaromatiskehydrocarboner – tjære). PAH’ere findes i mange sokkelmalinger både indvendigt og udvendigt og i alt ældre tagpap. Det kan typisk lugtes på malingen om der er indhold af tjære/olie.

Klorerede paraffiner (KP’er). Efter man fandt ud af at PCB var noget skidt, så erstattede man det i fugemateriale med Klorerede Paraffiner (KP’er) hvilket så uheldigvis viste sig (måske) at være noget tilsvarende snavs. Det betyder i praksis at alle bløde fuger indtil i alt fald år 2002 kan være forurenede med enten PCB eller KP’er.

Maling, tagpap, bløde fuger m.v..

Kontakt

Find et hus der ligner dit og se hvor mange analyser der typisk er behov for i et hus af din type i oversigten herunder!

Miljøscreening Søborg

Pris for miljøkortlægning af et enfamilieshus er typisk 9.000,- kr. til 14.995,- kr. 
Enfamilieshuse er en overordnet betegnelse for almindelige huse i størrelsesordenen 60-250 m2. Der er typisk mellem 10 og 30 analyser i et almindeligt enfamilieshus.

HOLDENSEN har erfaring med miljøkortlægninger i hele Danmark.

Den rigtige proces, derunder indhentning af faste tilbud på sanering og nedrivning ud fra en professionel miljørapport, medfører typisk en stor besparelse i forhold til at gå direkte til entreprenøren.

Du er velkommen til at ringe for en uforpligtende snak om dit projekt. 

Kontakt

Sommerhuse dækker over mindre huse i størrelsesordenen 11-59 m2, hvor der typisk er mellem 5 og 20 analyser og en pris for miljøkortlægning på 7.000- kr. til 9.995,- kr. inkl. moms.

Hvis der er mere end 1 ton bygningsaffald, så kræver kommunen en miljøscreening og kortlægning af miljøskadelige stoffer, samt anmeldelse af bygningsaffaldet.

Der kan typisk være en del at spare ved at nedrive størstedelen af sommerhuset selv, idet det typisk er en overkommelig opgave og nedrivningsentreprenører har relativt store startomkostninger. HOLDENSEN kan eventuelt stå for anmeldelse af affaldet for 1.200,- kr. inkl. moms, hvis du ønsker at nedrive selv.

Find et sommerhus der ligner dit i oversigten og se hvad du kan forvente af analyser.

Du er altid velkommen til at ringe ganske uforpligtende og få en snak om dit projekt.

Kontakt

Kategorien Landbrug dækker over enfamilieshuse på landet med en større mængde udhuse, stalde m.v.. Der er typisk mellem 15 og 40 analyser og en samlet pris for miljøscreening på 10.750,- kr. til 18.000,- kr. inkl. moms.

Det er vigtigt at alle bygninger kortlægges, da der ofte findes forskellig forurening i de forskellige bygninger, hvilket har stor betydning for prisen på sanering. Det er bygherres ansvar, IKKE nedrivningsentreprenørens, at der saneres korrekt, hvorfor der er behov for en fyldestgørende kortlægning til udbudsmaterialet.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om dit projekt og lovgivningen indenfor bygningsaffald.

Kontakt

I denne kategori finder du lidt forskelligt. Autoværksteder, erhvervsbygninger og større udhuse/stalde m.v..

HOLDENSEN udfører miljøkortlægninger på alle typer ejendomme og har bl.a. kortlagt et sygehus på over 20.000 m2 og lavet helhedsplaner for renovering af 390 lejligheder.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om dit projekt.

Kontakt
Bestil Miljøkortlægning

Har du behov for en miljøscreening eller går du med et spørgsmål?

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt