Handelsbetingelser for HOLDENSEN Rådgivningsydelser

1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Holdensen Miljøscreening ApS
en del af OMTANKEN ApS
CVR-nr. 34 72 09 32
Rodalvej 59
7183 Randbøl
www.Holdensen.nu
(”Holdensen”)

2. AFTALEGRUNDLAG
2.1 Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for alle tilbud, aftaler, salg og leverancer vedrørende rådgivningsydelser, jf. pkt. 3, fra Holdensen til modtageren heraf (”Kunden”).
2.2 Handelsbetingelserne finder anvendelse som tillæg til og udgør en integreret del af rådgivningsaftalen (”Aftalen”) mellem Holdensen og Kunden vedrørende Holdensens levering af rådgivningsydelser til Kunden. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalen og Handelsbetingelserne har Aftalen forrang.

3. RÅDGIVNINGSYDELSER
3.1 Holdensens rådgivningsydelser kan bestå af en eller flere af følgende:
(A) Kortlægning af miljøskadelige stoffer inden nedrivning.
(B) Udarbejdelse af MILVA miljø- og ressourcerapport.
(C) Ansøgning om nedrivningstilladelse.
(D) Anmeldelse af bygningsaffald til kommunen.
(E) Udbudsmateriale ved sanerings- og nedrivningsentrepriser og indhentning af tilbud.
(F) Opmåling og omkostningsestimering af saneringsopgaver ifbm. nedrivning.
(G) Tilsyn ifbm. sanerings- og nedrivningsentrepriser.
(H) Relaterede rådgivningsopgaver.
3.2 De aftalte rådgivningsydelser (”Ydelserne”), som Holdensen skal levere til Kunden og den nærmere afgrænsning af Ydelserne, fastsættes i Aftalen.
3.3 Holdensen skal levere Ydelserne i overensstemmelse med Aftalen, god rådgivningsskik og Kundens anvisninger, der er fastsat i Aftalen.
3.4 Holdensen kan anvende underleverandører i forbindelse med leveringen af Ydelserne. Holdensen er ansvarlig for sine underleverandører i henhold til vilkårene i Aftalen og Handelsbetingelserne.

4. OPSTART OG FRISTER
4.1 Dato for opstart af levering af Ydelserne og enhver leveringsfrist for Ydelserne skal aftales skriftligt.

5. MANGLER VED YDELSERNE
5.1 Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret mangler ved Ydelserne, skal Kunden straks reklamere skriftligt over manglen til Holdensen ved henvendelse til kontakt@holdensen.nu, idet Kunden ellers fortaber sine mangelsbeføjelser relateret til manglen.

6. HONORAR, PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
6.1 For Holdensens levering af Ydelserne, skal Kunden betale det i Aftalen fastsatte honorar (”Honoraret”).
6.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, omfatter Honoraret alene betaling for Ydelserne og omfatter ikke udgifter til licenser, software, udstyr, rejse- og opholdsudgifter og/eller lignende udgifter.
6.3 Honoraret og Holdensens priser er i danske kroner og eksklusive moms og andre skatter og afgifter.
6.4 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er Holdensen berettiget til at fakturere Honoraret efter levering af Ydelserne med en betalingsfrist på 8 dage fra fakturadato, og Kunden er forpligtet til at betale Honoraret i overensstemmelse hermed.
6.5 Betaler Kunden ikke rettidigt, tilskrives renter fra forfaldsdato med 2 % pr. påbegyndt måned.

7. HOLDENSENS MIDLERTIDIGE SUSPENSION AF YDELSERNE
7.1 Holdensen kan midlertidigt suspendere sine Ydelser uden at misligholde Aftalen i følgende tilfælde:
(A) Kunden har ikke betalt forfaldent Honorar til Holdensen senest 10 dage efter datoen for Holdensens fremsendelse af en skriftlig betalingspåmindelse om et forfaldent Honorar.
(B) Holdensen pålægges af myndigheder, domstole eller lignende at suspendere Ydelserne.

8. KUNDENS FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED HOLDENSENS LEVERING
8.1 I forbindelse med Holdensens levering af Ydelserne, skal Kunden:
(A) samarbejde loyalt med Holdensen og i nødvendigt omfang deltage i forbindelse med Holdensens levering af Ydelserne,
(B) stille ressourcer, kvalificeret personale og øvrige materiale, herunder give oplysninger, til rådighed for Holdensen, i det omfang det er nødvendigt for levering af Ydelserne,
(C) sikre adgang til relevant bygningsmasse og øvrige områder, forhold mv., såfremt Holdensen vurderer, at det er nødvendigt for levering af Ydelserne.
8.2 Hvis Holdensen er helt eller delvist forhindret i at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og dette skyldes Kundens manglende opfyldelse af pkt. 8.1 eller andre forhold, som Kunden direkte eller indirekte har indflydelse på, er Holdensen fritaget for ethvert ansvar herfor, herunder fritaget for ansvar for forsinkelse og mangler, samt er Holdensen berettiget til Honorar for leverede Ydelser og øvrige arbejder, omkostninger og tidsforbrug, som Holdensen har udført, haft eller afholdt i forbindelse med sagen.

9. PERSONDATA
9.1 Såfremt leveringen af Ydelserne omfatter behandling af persondata, er Kunden som dataansvarlig ansvarlig for lovligheden heraf, og Holdensen vil som databehandler alene behandle persondata på vegne af og efter instruks fra Kunden. Kunden er ansvarlig for sikring af nødvendigt retsgrundlag for Holdensens databehandling og for udarbejdelse af eventuel databehandleraftale.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE
10.1 Holdensen er alene ansvarlig for direkte mangler ved Ydelserne. Holdensens ansvar kan i ingen tilfælde overstige det højeste af følgende beløb: (i) DKK 100.000 pr. Aftale og/eller den samlede sammenhængende opgave, og (ii) Honoraret for de mangelfulde Ydelser, der har påført Holdensen et ansvar.
10.2 I tilfælde af direkte mangler ved de leverede Ydelser, har Holdensen en afhjælpningsret omfattende 3 afhjælpningsforsøg med en rimelig afhjælpningsfrist, med den konsekvens at Kunden under afhjælpningsperioden ikke kan håndhæve øvrige misligholdelsesbeføjelser. Holdensen er ikke berettiget til særskilt honorar for afhjælpningsarbejder.
10.3 Medmindre andet fremgår eksplicit og skriftligt i Aftalen, giver Holdensen ingen indeståelser eller garantier for, at de leverede Ydelser opfylder alle Kundens forventninger eller behov.
10.4 Holdensen er i ingen tilfælde ansvarlig for, og Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, mistet omsætning og rentetab. Tab eller beskadigelse af data og omkostninger ved retablering eller genetablering af data udgør direkte tab.

11. FORCE MAJEURE
11.1 En part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden part for misligholdelse, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for partens kontrol, herunder men ikke begrænset til pandemier og andre sundheds- og samfundskriser, strejker og lockout, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig og terror, hacker-angreb, nedbrud, forstyrrelse eller ændringer i nødvendigudstyr eller software.
11.2 Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring.

12. TAVSHEDSPLIGT OG REFERENCE
12.1 Hver part iagttager ubetinget tavshed med hensyn til den anden parts fortrolige oplysninger.
12.2 Uanset ovenstående, er en part berettiget til at udlevere fortrolige oplysninger, hvis udlevering er påkrævet ved lov eller af en domstol eller myndighed.
12.3 Holdensen er berettiget til at anvende Kundens navn og logo som reference i Holdensens markedsføringsmateriale, når dette sker uden forpligtelser for Kunden.

13. OPSIGELSE OG MISLIGHOLDELSE
13.1 Kunden kan opsige Aftalen med et varsel på 1 hverdag. Ved Kundens opsigelse af Aftalen skal Kunden betale Honoraret for den del af Ydelserne, der er leveret på tidspunktet for Aftalens ophør.
13.2 Holdensen kan ikke opsige Aftalen, jf. dog pkt. 13.3.
13.3 Hver part kan ophæve Aftalen uden varsel i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af Aftalen, i hvilket tilfælde dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse.

14. ØVRIGE VILKÅR
14.1 Hvis en eller flere bestemmelser i Aftalen eller i Handelsbetingelserne måtte blive anset for ugyldige, umulige at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver parterne bundet af alle øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.
14.2 Enhver ændring eller tilføjelse til Aftalen kræver skriftlighed og enighed blandt parterne.

15. LOVVALG OG VÆRNETING
15.1 Enhver tvist vedrørende Aftalen og Handelsbetingelserne skal afgøres af Retten i Kolding i henhold til dansk ret.